Debakey Vascular Tissue Forceps

Debakey Vascular Tissue Forceps

$41.99

Debakey Vascular Tissue Forceps - Angled

Debakey Vascular Tissue Forceps - Angled

angled, 2.0 mm tips
$93.79

Debakey Vascular Tissue Forceps - Bayonet

Debakey Vascular Tissue Forceps - Bayonet

bayonet, 2.0 mm tips
$104.89

Debakey Vascular Tissue Forceps - Fenestrated Handles

Debakey Vascular Tissue Forceps - Fenestrated Handles

fenestrated handles, lightweight, 1...
$89.89

Page: 1